Sprawozdanie z Konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz obchodów XXX-lecia PSNNPR

,,Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”

W dniu 19.05.2019 w auli Audytorium Maximum UKSW odbyła się 8 edycja Sympozjum Naukowego  z cyklu ,,Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego gościliśmy po raz pierwszy, dzięki  życzliwości i nawiązanej współpracy z prof. Marią Ryś – kierownikiem Katedry Psychologii Rodziny w Instytucie Psychologii oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW. Dotychczasowych 7 corocznych edycji, od 2011-ego roku, miało miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie we współpracy z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu z prof. Ewą Dmoch- Gajzlerską na czele, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

2019 to rok Jubileuszowy dla Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w związku z XXX-leciem istnienia tej niedochodowej i pozarządowej organizacji w Polsce. Dlatego wydarzenie miało charakter dwudniowy, z uroczystym bankietem w sobotę 17 maja i sympozjum naukowym w niedziele 18 maja. Podczas bankietu, na który zostali zaproszeni członkowie poszczególnych oddziałów PSNNPR, osoby zasłużone dla naszej działalności oraz przyjaciele, była okazja do wspomnień, wzruszeń oraz podziękowań.

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród instytucji wspierających to wydarzenie znajdowały się polskie organizacje nauczające i promujące naturalne planowanie rodziny i szeroko rozumiane zagadnienia związane ze zdrowiem prokreacyjnym oraz Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), działający przy Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Izba Lekarska, Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Stowarzyszenie "Dobrze Urodzeni", Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Laski, Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW,  Human Life International, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, NaProCentrum Gdańsk  Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo oraz Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

Patronat medialny zapewnili: TVP abc, List do Pani - Miesięcznik Polskiego Związku Kobiet Katolickich, Głos dla Życia, Magazyn Służby Zdrowiu i Rodzinie, oraz portal www.oplodnosci.pl.

Tematyka sympozjum nawiązywała do misji PSNNPR i zadań pracowników ochrony zdrowia oraz wszystkich osób i instytucji zainteresowanych profilaktyką zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Chodziło o ukazanie płodności jako jednej z pięciu podstawowych oznak zdrowia tj. czynności oddechowych, pracy serca, ciśnienia krwi  i prawidłowego metabolizmu, czyli istotnego gwarantu zdrowia rodziny. Kiedy płodność jest postrzegana w perspektywie całości dobrostanu psycho- fizycznego człowieka, wtedy na znaczeniu zyskują również ci wszyscy, którzy służą jej ochronie. W ten sposób konferencja oraz obchody jubileuszu były szczególnie dedykowane kilku pokoleniom osób zaangażowanych, poprzez  doradztwo rodzinne, pracę w służbie zdrowia lub szeroko pojętą edukację, w promocję metod rozpoznawania płodności, naturalne planowanie rodziny oraz odpowiedzialne rodzicielstwo. Pragniemy wyrazić w ten sposób wdzięczność tym wszystkim żyjącym i nie żyjącym pionierom ekologicznej prokreacji i ochrony godności oraz praw każdej ludzkiej istoty.

Konferencja rozpoczęła się od Mszy św. Na Auli Schumanna pod przewodnictwem ks. dra Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz ks. Kazimierza Kurka, współzałożyciela PSNNPR. Otwarcia sympozjum dokonali ks. Rafał Burnicki, Duszpasterz Akademicki UKSW, prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin oraz Ewa Ślizień-Kuczapska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Pani prezes na wstępie podziękowała współpracownikom, woluntariuszom i sponsorom za wsparcie realizacji kolejnej edycji konferencji oraz podkreśliła pilną potrzebę współpracy pomiędzy lekarzami a nauczycielami NPR w pracy z kobietami i ich rodzinami. W części oficjalnej inauguracji sympozjum wystąpiła również pani Ewa H. Kowalewska, Prezes HLI Polska, która w imieniu Senatu RP przeczytała list gratulacyjny oraz przekazała medal okolicznościowy.

Po części oficjalnej, która otwierała konferencję, rozpoczęły się wykłady zaproszonych prelegentów. Część wykładowa został podzielona na trzy sesje tematyczne.

Podsumowanie wykładów

I sesja: „Płodność – zrozumieć język ciała kobiety”.

Sigrun Ohme Peters, prezes IEEF (European Institute for Family Life Education) i Ewa Ślizień Kuczapska wice prezes IEEF, IRRMS International Advisory Committee, omówiły   historię powstania Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego oraz możliwości współpracy PSNNPR na forum Europejskim. Ponadto zaprezentowano podręcznik pt. Fertility Awaness for responsible parenthood, NFP teachers training course, part I, theoretical part”(tłum. „Podręcznik rozpoznawania płodności służący  odpowiedzialnemu rodzicielstwu, część I, teoretyczny kurs dla nauczycieli metod rozpoznawania płodności”), który jest owocem pracy zespołu Instytutu Europejskiego Wychowania Prorodzinnego. Jest to unikalne opracowanie z zakresu historii, rozwoju oraz podstaw naukowych metod rozpoznawania płodności. Zawiera zaktualizowane kompendium wiedzy, bardzo przydatne ginekologom i lekarzom rodzinnym w codziennej praktyce.

Następnie lek. Ewa Ślizień Kuczapska, instruktor NPR, NFP Medical Consultant, wice prezes IEEF oraz lekarz w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie a także mgr Mirosława Szymaniak, instruktor NPR, CrMS, członek Komisji Szkoleniowej PSNNPR, zwróciły uwagę na realne praktyczne i kliniczne wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w monitorowaniu zdrowia prokreacyjnego kobiet oraz w lekarskiej diagnostyce zaburzeń płodności małżeńskiej. Podkreśliły wartość karty cyklu i współpracy lekarza z nauczycielem NPR i pacjentami. Ukazały możliwości standaryzacji metody wielowskaźnikowej podwójnego sprawdzenia  celem poprawy jakości nauczania metody oraz wykorzystania bazy do badań naukowych.

Na zakończenie swojego wystąpienia pani prezes IEEF, przekazała na ręce pani prezes PSNNPR oficjalny certyfikat potwierdzający zgodność programu nauczania nauczycieli metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia ze standardami IEEF.

 

Kolejnymi wykładowcami byli dr teologii Władysław Wołochowicz, instruktor NPR, z Fundacji Otwarte Serca, członek Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Witebskiej oraz mgr nauk o rodzinie Helena Wołochowicz, instruktor NPR, z Fundacji Otwarte Serca. Podobnie jak gość z Niemiec, goście z Białorusi przedstawili zarys historii NPR na Białorusi i w Rosji oraz problematykę, którą zajmują się lekarze i z nimi współpracujący nauczyciele NPR. Ponadto omówiono specyfikę terapii rodzinnej tzw. Miloterapię opracowaną z myślą o parach zmagających się z niepłodnością. Terapię zainicjowały dwie obecnie już nie żyjące liderki ruchu tj. Galina Maslennikowa, psycholog, oraz Ludmiła Barakowa, lekarz położnik-ginekolog.

Dr n. med. Justyna Stępkowska, z Katedry Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaprezentowała interesujący wykład ,,Zdrowie prokreacyjne - między stylem życia a epigenetyką”. Ostatni temat sesji pierwszej zaprezentowało 5 wykładowców lek. Ewa Ślizień-Kuczapska, lek. Aleksandra Mędza z Fundacji NaproCenrum Gdańsk, nauczyciel NPR, CrMC, mgr Magdalena Ogrodowczyk z Centrum Pomocy Rodzinie Łódź, instruktor NPR, mgr Maria Kuźniak, instruktor NPR i dr n. med. Iwona Rawicka instruktor NPR, NFP Medical Consultant, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W tej części dwugłos lekarz- instruktor NPR dotyczył płodności kobiety w szczególnych sytuacjach: po porodzie, po antykoncepcji, w premenopauzie z podkreśleniem specyfiki każdego z okresów, koniecznej pracy nad relacjami w małżeństwie oraz współpracy z lekarzem w sytuacjach kiedy klasyczna obserwacja jest niewystarczająca.

II sesję „Pomoc medyczna i psychoterapeutyczna w wybranych stanach zaburzeń płodności” rozpoczął wykład mgr Magdaleny Smaś-Myszczyszyn, psychoterapeutki, certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień, superwizora terapii uzależnień, seksuologa, kierownika Studiów Podyplomowych psychoterapii uzależnień w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Omówione zostały poszczególne substancje psychoaktywne i to w jaki sposób mogą wpływać na płodność pary. Dr n. med. Radosław Maksym z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP, lekarz w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie, zaprezentował operacyjne i zachowawcze leczenie mięśniaków macicy, w tym najnowszą metodę HIFU (termoablację mięśniaków macicy). Dr n. med. Katarzyna Jankowska, z Kliniki Endokrynologii CMKP Bielany Warszawa, poruszyła ciekawy temat immunologicznych przyczyn zaburzeń płodności oraz możliwości terapii w tym zakresie. Ostatnim wykładowcą w tej sesji była dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska, Profesor ICZMP z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi, która mówiła o diagnostyce i leczeniu zaburzeń hormonalnych. Prelegentka podkreślała znaczenie metod rozpoznawania płodności w ich identyfikacji. Sesja medyczna stanowiła klamrę pomiędzy praktycznym zastosowaniem metod rozpoznawania płodności oraz ich klinicznym zastosowaniem w związku z problemami dotyczącymi płodności z perspektywy różnych specjalności medycznych.

Po przerwie kawowej rozpoczęła się sesja III, „Potencjał płodności - jak go wzmocnić?”. Sesję rozpoczął wykład dr n. biol. Moniki Pytki, mikrobiologa, adiunkta w Katedrze Mikrobiologii, Biotechnologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Poruszyła w nim bagatelizowany temat mikroflory kobiecej pochwy i jego znaczenia dla płodności. Drugim wykładowcą był mgr inż. Remigiusz Szwabowicz, programista, członek Oddziału Wrocławskiego PSNNPR, który przedstawił aplikację na urządzenia mobilne do prowadzenia obserwacji wg metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Aplikacja ma ułatwić współpracę między lekarzem/nauczycielem NPR a parą umożliwiając zdalne konsultacje. Ponadto byłaby dobrą formą promocji MRP wśród młodych osób poszukujących możliwości zapisu własnych obserwacji w formie wirtualnej. Czas zamknięcia prac nad aplikacją jest przewidywany na koniec roku 2019, co stanowiłoby znaczący akcent i ukoronowanie obchodów jubileuszu XXX-lecia PSNNPR. Ostatni wykład sesji, a zarazem całego sympozjum, dotyczył diety przeciwzapalnej jako elementu leczenia zaburzeń płodności u kobiet i mężczyzn. Zaprezentowała go mgr Barbara Sawaniewska, dietetyk z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie.

W ten sposób zwrócono uwagę na różne aspekty troski o płodność począwszy od etapu profilaktyki poprzez diagnostykę zaburzeń płodności oraz wieloaspektowy sposób postepowania w wymiarze poradnictwa psychologicznego, dietetycznego, lekarskiego oraz rodzinnego. Obok wykładów, konferencji towarzyszyła otwarta sesja posterowa oraz warsztaty pt. ABC Rozpoznawania Płodności. Podczas nich przedstawiono podstawy nauczania MRP dla potencjalnych użytkowników różnych metod tj. model Creighton oraz metody wielowskaźnikowe. Jak co roku na zakończenie konferencji przyznano punkty edukacyjne dla lekarzy.

Ewaluacja konferencji

W sympozjum wzięło udział ponad 220 osób, jako źródło informacji uczestnicy najczęściej podawali strony internetowe organizacji NPR, Internet, znajomych i ogłoszenia w czasopiśmie. Wśród ankietowanych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat. Z czego największy odsetek stanowili nauczyciele metod rozpoznawania płodności, przedstawiciele środowisk medycznych i studenci. Uczestnicy szczególnie pozytywnie wypowiadali się na temat profesjonalizmu prelegentów, wysokiego poziomu merytorycznego i interdyscyplinarnego podejścia do omawianego zagadnienia. Chwalili atmosferę panującą w czasie sympozjum. Wiele osób deklarowało chęć samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu zdrowia prokreacyjnego w celach zawodowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowe miejsce sympozjum, atmosfera, a nade wszystko tematyka konferencji okazały się być dobrym wyborem i udanym wydarzeniem.

Planujemy już za rok kolejną IX Edycję, także w murach gościnnego UKSW. Myślimy o tematyce dotyczącej dorastania młodych ludzi i związanych z tym problemów w ujęciu interdyscyplinarnym.

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom za przybycie i wysłuchanie Konferencji a wszystkim zaangażowanym w organizację za ogrom pracy i wszelką pomoc!

Do zobaczenia

W imieniu organizatorów

Ewa Ślizień Kuczapska i Hanna Ruta

PS. Zachęcamy do zaglądania na stronę konferencji a także do galerii zdjęć, która dostępna jest pod adresem: https://sklep.psnnpr.com/galeria2019 oraz lektury kwartalnika naukowego Fides et Ratio a zwłaszcza nr. „Życia i Płodności” dostępnego tutaj: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html

Galeria zdjęć

wstecz