PSNNPR
Warszawa

REGULAMIN
DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NAUKOWEJ
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

wchodzi w życie w dniu uchwalenia dn.16.11.2019 r.§ 1.

Komisja Naukowa PSNNPR działa w trybie ciągłym. Członkowie komisji mogą być obecni na spotkaniach Zarządu Głównego jako organ doradczy bez prawa do głosowania.

 1. Komisja Naukowa tworzona jest przez Zarząd Główny PSNNPR na wniosek jego członka.
 2. W skład Komisji Naukowej wchodzi nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 członków.
 3. Członkami Komisji Naukowej mogą być osoby ze środowiska naukowego i medycznego.
 4. Listę kandydatów na członków komisji przedstawia wnioskodawca. Członków Komisji Naukowej powołuje Zarząd Główny.

 

§ 2.

 1. Organem Komisji Naukowej jest Prezydium, w którego składa wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komisji.
 2. W trakcie kadencji w szczególnych sytuacjach, na wniosek przewodniczącego Komisji Naukowej i decyzją członków Zarządu Głównego skład komisji może zostać uzupełniony lub zmniejszony w sytuacji, kiedy członek nie uczestniczy czynnie w pracach i działaniach komisji.
 3. Do zadań prezydium Komisji Naukowej PSNNPR należy:
  • Kierowanie sprawami wchodzącymi w zakres działalności komisji.
  • Opracowanie planów działalności Naukowej Komisji.
  • Organizowanie posiedzeń Komisji Naukowej, minimum raz w roku.
  • Opracowanie sprawozdań z działalności komisji.

 

§ 3.

Celem działalności komisji naukowej PSNNPR jest:

 1. Inicjowanie i prowadzenie badań interdyscyplinarnych w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego, ludzkiej płodności, opieki prekoncepcyjnej, karmienia piersią, profilaktyki uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową, relacji międzyosobowych w rodzinie i innych, o ile będą zbieżne z celami statutowymi PSNNPR oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację tych działań.
 2. Opiniowanie i opracowywanie programów nauczania i materiałów dla nauczycieli i instruktorów PSNNPR we współpracy z komisją szkoleniową.
 3. Przechowywanie na nośnikach elektronicznych oraz badanie kart obserwacji cyklu kobiecego, które są w posiadaniu PSNNPR
 4. Inicjowanie, wspieranie, opiniowanie projektów, wdrożeń, konferencji i innych działań PSNNPR o charakterze naukowym lub nowatorskim
 5. Współpraca naukowa z innymi organizacjami Pro-life w Polsce i za granicą.
 6. Aktywizowanie i integracja środowiska naukowego na terenie Polski w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
 7. Działanie wraz z Zarządem Głównym z organami samorządowymi i administracji rządowej, zwłaszcza przez sporządzanie opinii i wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów.
 8. Występowanie z inicjatywą publikowania prac naukowych oraz współpraca z wydawnictwami.
 9. Organizowanie przedsięwzięć zmierzających do wdrożenia wyników badań naukowych.
 10. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy w społeczeństwie w zakresie działalności PSNNPR oraz współdziałanie z innymi instytucjami w tym zakresie.
 11. Czynne wspieranie publikacji krajowych i międzynarodowych promujących zdrowie prokreacyjne poprzez zamieszczanie artykułów.

 

§ 4.

 1. Kadencja Komisji Naukowej trwa 4 lata i kończy się w miesiącu sierpniu.
 2. Wyboru nowego Prezydium Komisji Naukowej dokonuje się na pierwszym posiedzeniu komisji w nowym roku pracy.

 

§ 5.

 1. Zgromadzenia Komisji Naukowej odbywają się przynajmniej raz w roku, przewodniczy im Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący komisji.
 2. Uchwały podejmowane przez zgromadzenie ogólne Komisji Naukowej zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Prezydium Komisji Naukowej przedstawia Zarządowi Głównemu protokół z posiedzenia zgromadzenia ogólnego w terminie 30 dni po odbytym zebraniu.

 

§ 6.

Do zadań zgromadzenia ogólnego Komisji Naukowej należy:

 1. Ustalanie ramowych wytycznych i programów działania komisji.
 2. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Prezydium Komisji Naukowej.

 

§ 7.

Plany i sprawozdania z prac komisji zatwierdza Przewodniczący.

 

§ 8.

Sprawy administracyjne i finansowe komisji naukowej prowadzi Zarząd Główny.